Parsha

Selected weekly Torah messages

Sukkot & Shmini Atzeret & Simchat Torah Rabbi Barak Bar-Chaim September 29, 2023 Sukkot, Cain & Abel
Nitzavim-Vayeliech/Ha’azinu & Rosh Hashanah/Yom Kippur Rabbi Barak Bar-Chaim September 8, 2023 The Fear of Rosh Hashanah & the Antidote
Ki Teitzei/Ki Tavo Rabbi Barak Bar-Chaim August 25, 2023 The Torah's View on Abuse
Re’eh/Shoftim Rabbi Barak Bar-Chaim August 11, 2023 Manifestations of Love of God
Vaetchanan/Eikev Rabbi Barak Bar-Chaim July 28, 2023 Real Torah Blessings
Matot-Masei/Devarim Rabbi Barak Bar-Chaim July 14, 2023 Personal Vows vs. Community
Chukat-Balak/Pinchas Rabbi Barak Bar-Chaim June 30, 2023 A Lesson in Forgiveness
Sh’lach/Korach Rabbi Barak Bar-Chaim June 16, 2023 An Encouraging Lesson
Nasso/Beha’alotcha Rabbi Barak Bar-Chaim June 2, 2023 Grace is Important!
Bamidbar & Shavuot Rabbi Barak Bar-Chaim May 19, 2023 Shavuot - The Time of...
Emor/Behar-Bechukotai Rabbi Barak Bar-Chaim May 5, 2023 A Divine Quality to Emumlate
Tazria-Metzora/Achrei Mot-Kedoshim Rabbi Barak Bar-Chaim April 21, 2023 Human Definition