Parsha

Selected weekly Torah messages

Re’eh/Shoftim Rabbi Barak Bar-Chaim August 11, 2023 Manifestations of Love of God
Vaetchanan/Eikev Rabbi Barak Bar-Chaim July 28, 2023 Real Torah Blessings
Matot-Masei/Devarim Rabbi Barak Bar-Chaim July 14, 2023 Personal Vows vs. Community
Chukat-Balak/Pinchas Rabbi Barak Bar-Chaim June 30, 2023 A Lesson in Forgiveness
Sh’lach/Korach Rabbi Barak Bar-Chaim June 16, 2023 An Encouraging Lesson
Nasso/Beha’alotcha Rabbi Barak Bar-Chaim June 2, 2023 Grace is Important!
Bamidbar & Shavuot Rabbi Barak Bar-Chaim May 19, 2023 Shavuot - The Time of...
Emor/Behar-Bechukotai Rabbi Barak Bar-Chaim May 5, 2023 A Divine Quality to Emumlate
Tazria-Metzora/Achrei Mot-Kedoshim Rabbi Barak Bar-Chaim April 21, 2023 Human Definition
Tzav & Pesach Rabbi Barak Bar-Chaim March 31, 2023 Egypt, Egypt, and More Egypt
Ki Tisa/Vayakhel- Pekudei/Vayikra Rabbi Barak Bar-Chaim March 10, 2023 A Wash Basin?
Terumah/Tetzaveh & Purim Rabbi Barak Bar-Chaim February 24, 2023 The Meaning of the Incense Altar