Parsha

Selected weekly Torah messages

Bo/Beshalach Rabbi Barak Bar-Chaim January 7, 2022 When more than Prayer is Required
Vayigash/Vayechi Rabbi Barak Bar-Chaim December 24, 2021 The Ultimate Rebuke
Shemot/Vaera Rabbi Barak Bar-Chaim December 10, 2021 The Ideal of Being a Stranger
Vayishlach/Vayeshev/Miketz/Chanukah Rabbi Barak Bar-Chaim November 19, 2021 Purim, Chanukah, Esau the Killer, Esau the Brother
Toldot/Vayetzei Rabbi Barak Bar-Chaim November 5, 2021 Where do you Pray?
Vayera/Chayei Sarah Rabbi Barak Bar-Chaim October 22, 2021 It's My World
Noach/Lech Lecha Rabbi Barak Bar-Chaim October 8, 2021 The Rainbow Covenant
Ha’Azinu/Bereshit/Sukkot/Shmini Atzeret/Simchat Torah Rabbi Barak Bar-Chaim September 17, 2021 Sukkot and True Happiness
Ki Tavo/Nitzavim/Vayeilech/RoshHashanah/Yom Kippur Rabbi Barak Bar-Chaim August 27, 2021 Rosh Hashanah, Yom Hadin, Yom T'ruah
Bo/Beshalach Rabbi Barak Bar-Chaim Life's Ultimate Test
Noach/Lech Lecha Rabbi Barak Bar-Chaim It is not Just What We Say...
Noach/Lech Lecha Rabbi Barak Bar-Chaim The Raven's Lesson