Parsha

Selected weekly Torah messages

Toldot/Vayetzei Rabbi Barak Bar-Chaim November 5, 2021 Where do you Pray?
Vayera/Chayei Sarah Rabbi Barak Bar-Chaim October 22, 2021 It's My World
Noach/Lech Lecha Rabbi Barak Bar-Chaim October 8, 2021 The Rainbow Covenant
Ha’Azinu/Bereshit/Sukkot/Shmini Atzeret/Simchat Torah Rabbi Barak Bar-Chaim September 17, 2021 Sukkot and True Happiness
Ki Tavo/Nitzavim/Vayeilech & RoshHashanah/Yom Kippur Rabbi Barak Bar-Chaim August 27, 2021 Rosh Hashanah, Yom Hadin, Yom T'ruah
Devarim/Tisha B’Av/Vaetchanan/Tu B’Av Rabbi Barak Bar-Chaim Real Torah Blessings
Shmini/Tazria-Metzora Rabbi Barak Bar-Chaim A Timely Lesson
Acharei-Kedoshim/Emor Rabbi Barak Bar-Chaim A Question for After 120
Lech Lecha/Vayera Rabbi Barak Bar-Chaim The One Mitzvah God Wants Us to Love and Desire
Eikev Rabbi Barak Bar-Chaim Breathe Your Way Through Evil
Acharei Mot/Kedoshim Rabbi Barak Bar-Chaim The Root Cause
Yitro/Mishpatim-Shekalim Rabbi Barak Bar-Chaim Why Work for Six Days?