Parsha

Selected weekly Torah messages

Vayeilech & Yom Kippur Rabbi Barak Bar-Chaim September 30, 2022 Repentance – A Practical Guide & Important Pointers
Ki Tavo/Nitzavim & Rosh Hashanah Rabbi Barak Bar-Chaim September 16, 2022 Who Gets First?
Shoftim/Ki Teitzei Rabbi Barak Bar-Chaim September 2, 2022 When Are Our Charitable Donations Due?
Eikev/Re’eh Rabbi Barak Bar-Chaim August 19, 2022 To What Should We Attribute Our Successes?
Devarim/Vaetchanan & Tisha B’Av/Tu B’Av Rabbi Barak Bar-Chaim August 5, 2022 Our National History in a Nutshell!
Pinchas/Matot-Masei Rabbi Barak Bar-Chaim July 22, 2022 The Family Solution
Chukat/Balak Rabbi Barak Bar-Chaim July 8, 2022 The Journey Challenge
Sh’lach/Korach Rabbi Barak Bar-Chaim June 24, 2022 Dictates of the Heart
Nasso/Beha’alotcha Rabbi Barak Bar-Chaim June 11, 2022 How to Give a Blessing
Bechukotai/Bamidbar/ Shavuot Rabbi Barak Bar-Chaim May 27, 2022 Torah is Not the Dessert!
Emor/Behar Rabbi Barak Bar-Chaim May 13, 2022 Shabbat - The Ultimate Day of Rest
Achrei Mot/Kedoshim Rabbi Barak Bar-Chaim April 29, 2022 The Torah Count